ZÁSADY KVALITY

Vedenie spoločnosti EGUMENDI, S.L. chápe, že trh vyžaduje produkty a služby, ktoré spĺňajú najvyššie možné štandardy kvality (produkt, cena a dodacie lehoty atď.).

Chápeme, že uspokojovanie týchto požiadaviek konkurenčným spôsobom je životne dôležité pre prežitie našej spoločnosti a na dosiahnutie tohto cieľa využívame procesný manažment, prevenciu pracovných rizík a metódu 5S.

Z tohto dôvodu považujeme za našu povinnosť prijať tieto základné princípy:

 • Vyvážené skóre (Balanced scorecard BSC) musí byť správne naplánované.
 • Procesné riadenie: Všetky oddelenia sú prierezové.
  • Pre každý proces musia byť stanovené ciele kontroly a výsledkov.
  • Musia sa stanoviť merateľné a kvantifikovateľné ukazovatele.
  • Výsledky sa musia merať pomocou stanovených ukazovateľov.
 • V každom procese sa musia realizovať otvorené projekty.
 • Vedomosti musia byť využité v rámci organizácie.
 • Prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa profesijnej oblasti, sa musí konzultovať so zamestnancami, ktorí v nej pôsobia.

Na uznanie úsilia, ktoré si to všetko vyžaduje, sa manažment zaväzuje poskytnúť znalosti, prostriedky a zdroje potrebné na implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie svojho procesného manažérskeho systému, ako aj na vytvorenie atmosféry dôvery s cieľom uľahčiť účasť všetkých zamestnancov v snahe splniť stanovené ciele kvality.

Tieto ciele sa hodnotia a vyhodnocujú štvrťročne a prispôsobujú sa našej pracovnej filozofii.

Podpísaný

MANAŽMENT                            Urretxu, 19. október, 2020